LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Ances purvi un meži - Teritorija
APRAKSTS
Dabas liegums “Ances purvi un meži” dibināts 1999. gadā, tā platība ir 9822 ha. Iekļauts Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Atrodas dažu kilometru attālumā no Baltijas jūras piekrastes Ventspils novada Ances un Tārgales pagastā. Šeit vērojama Ziemeļkurzemes piekrastei raksturīgā vigu un kangaru ainavu jeb garenstieptu, senu kāpu un starpkāpu ieplaku reljefs, kas aizņem gandrīz visu dabas lieguma teritoriju. Purvi radušies, aizaugot seklūdens lagūnām, senās jūras kāpas (kangarus) klāj priežu meži, bet starpkāpu ieplakas (vigas) mūsdienās ir purvi vai ezeri. Lieguma dienvidrietumu daļā kangari izvietoti krusteniski. Tas liecina par savdabīgu to veidošanās gaitu mainīga virziena vēju ietekmē. Kopumā liegumā ir 10 garenas formas ezeri, kuri izvietojušies paralēli jūrai. Dabas lieguma mitrainēs sastopami piejūrai raksturīgi, aizsargājami augi, piemēram, parastā purvmirte, dižā aslape, purva dievkrēsliņš. Dabas liegumā ir lieli, putniem bagāti rubeņu un medņu riesti. Šeit vistveidīgo putnu skaits ir ievērojami lielāks, nekā Kurzemes saimnieciskajos mežos. Purvu salās ligzdo klinšu un jūras ērgļi. Arī dabas liegumā konstatētās retās, aizsargājamās kukaiņu sugas liecina par “Ances purvu un mežu” dabas bagātību. Teritoriju ieskauj vairākas upes: Irbe, Stende, Trumpe un Sīkragupe ar pietekām un vecupēm. Irbe ar tās sateces baseinu ir viena no lielākajām upēm Ziemeļkurzemē. Irbe sākas Stendes un Rindas satekas vietā dabas lieguma teritorijā. 30 km garš Irbes posms tek pa dabas liegumu. Upes kritums ir 5,2 m, tās platums mainās no 14 m augštecē līdz 46 m lejtecē pie Lielirbes tilta uz Ventspils–Kolkas lielceļa. Vietām Irbes upe veido meandrus – lokveida līkumus, kur viens krasts tiek noskalots, bet pretējā krastā veidojas jaunas sēres, tās pamazām aizaug ar mežu. Meži, kas radušies šādos apstākļos, ir Latvijā īpaši aizsargājams biotops Primārie meži upju meandru lokos. Irbes upē nārsto retas zivju un apaļmutnieku sugas, piemēram, lasis, taimiņš un nēģis.
 
Parkveida pļavas. Foto: S.Rūriņa
 
NOKĻŪŠANA
Ventspils novada Ances un Tārgales pagasts
Pirms Ventspils nogriežoties no A10 uz Kolku (P124, 74 km), pēc 4 km pagrieziens pa labi uz Dundagu. 26 km braucot Dundagas virzienā pirms Stendes upes tilta pagrieziens pa kreisi. Turoties ziemeļu virzienā sasniegsiet Dabas lieguma teritoriju.
 
CITA NODERĪGA INFO