LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Ventas ieleja - Teritorija
Foto: A.Priede
 
Dabas liegums VENTAS IELEJA
 
Ventas ielejas dabas liegums izveidots jau 1957. gadā. Kopumā tas aptver divarpus tūkstošus hektāru plašu teritoriju. Tā izveides mērķis bija teritorijā sastopamo biotopu, dabas un kultūrainavu saglabāšana, vienlaikus nodrošinot apmeklētāju brīvu piekļuvi šeit atrodamajām dabas un kultūras bagātībām.
 
Šeit atrodami 14 Eiropas nozīmes aizsargājami biotopi, kā arī kopskaitā 44 augu un 45 dzīvnieku sugas (putni, zivis, zīdītāji, bezmugurkaulnieki).
 
Liegums stiepjas augšpus un lejpus Kuldīgas pilsētai. Tajā ietilpst arī plaši zināmi tūrisma objekti – Ventas rumba, Kuldīgas ķieģeļu tilts. Pilsētas teritorijā pa ieleju izveidota pastaigu taka ar izvietotiem informatīvajiem stendiem.